فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست - آمار بازديد

Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
Banner Image 1
تبلیغات


منوی دسته ای


آمار کاربران


دیگر


 

 

 

 

 
فامدیا طرفداران فاطیما بهارمست آمار بازديد

 


صفحات اين سايت كلآ 2647711 بار نمايش يافته است . آذر 87
امروز : 1397/7/30

پرترافيك ترين ماه: بهمن ماه 1393 (136491 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 1 بهمن ماه 1393 (59016 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 10:00 - 10:59 در مورخه : 15 فروردين ماه 1396 (8471 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]
 


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1390 (23870)
1391 (299597)
1392 (744040)
1393 (556266)
1394 (216450)
1395 (274458)
1396 (362175)
1397 (170549)


آمار ماهيانه سال : 1397

ماهدفعات بازديد
فروردين ماه (28748)
ارديبهشت ماه (40054)
خرداد ماه (19640)
تير ماه (21215)
مرداد ماه (18120)
شهريور ماه (17529)
مهر ماه (25243)
آبان ماه (0)
آذر ماه (0)
دي ماه (0)
بهمن ماه (0)
اسفند ماه (0)


آمار روزانه ماه : مهر ماه, 1397

تاریخدفعات بازديد
1 2.800% (707)
2 2.586% (653)
3 2.376% (600)
4 1.485% (375)
5 2.951% (745)
6 1.984% (501)
7 32.99% (8328)
8 1.331% (336)
9 2.594% (655)
10 2.321% (586)
11 2.194% (554)
12 3.311% (836)
13 2.547% (643)
14 2.372% (599)
15 1.402% (354)
16 2.155% (544)
17 2.507% (633)
18 2.182% (551)
19 2.091% (528)
20 2.539% (641)
21 2.452% (619)
22 2.368% (598)
23 2.713% (685)
24 2.262% (571)
25 2.507% (633)
26 2.832% (715)
27 2.087% (527)
28 2.372% (599)
29 2.836% (716)
30 0.835% (211)


آمار ساعات روز : 30 مهر ماه 1397

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 12.32% (26)
01:00 - 01:59 8.530% (18)
02:00 - 02:59 15.63% (33)
03:00 - 03:59 13.27% (28)
04:00 - 04:59 9.952% (21)
05:00 - 05:59 11.37% (24)
06:00 - 06:59 13.74% (29)
07:00 - 07:59 2.369% (5)
08:00 - 08:59 12.79% (27)
09:00 - 09:59 0% (0)
10:00 - 10:59 0% (0)
11:00 - 11:59 0% (0)
12:00 - 12:59 0% (0)
13:00 - 13:59 0% (0)
14:00 - 14:59 0% (0)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 0% (0)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 0% (0)
19:00 - 19:59 0% (0)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]